Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znaduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Biblioteka informuje, iż:
Administratorem danych osobowych użytkowników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 2b, Dyrektor Anita Nalepa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, którym jest Piotr Kaczmarek, iod.gbpzbroslawice@gmail.com.
Dane osobowe w Bibliotece będą przetwarzane w celach bieżącej obsługi użytkowników biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z biblioteki. Odmowa podania danych będzie się wiązała z odmową założenia konta użytkownikowi. Przetwarzane dane nie będą używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane. Biblioteka powierza dane osobowe użytkowników operatorowi systemu bibliotecznego, jednak żadne dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu zaprzestania korzystania z biblioteki. Jeśli użytkownik zrezygnuje z korzystania z biblioteki to dane będą przetwarzane do momentu zaspokojenia ewentualnych roszczeń biblioteki, w szczególności takich jak zwrot książek lub uregulowanie opłat wobec biblioteki.
Każdy użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, może swoje dane sprostować, i je przenosić oraz może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych a także usunięcia swoich danych. Usunięcie danych będzie możliwe po zaspokojeniu roszczeń biblioteki. Jeśli czytelnik uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, to ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, który ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Stawki 2, nr telefonu infolinii: 606-950-000.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.